بسته آموزشی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

  1. بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسي عمومی
  2. بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش سنجش و اندازه‌گيري(روانسنجي)
  3. بسته آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسي باليني، روانشناسي كودك و نوجوان

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست