بسته آموزشی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

  1. بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت، مديريت بازرگانی، مديريت منابع انسانی
  2. بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش مدیریت مالی
  3. بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش مديريت صنعتی،‌مديريت تكنولوژی
  4. بسته آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش مديريت فناوری اطلاعات

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست