کتاب های آموزشی و تکمیلی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب ایستایی

  کتاب ایستایی

  25,000 تومان

 2. کتاب معماری معاصر

  کتاب معماری معاصر

  27,000 تومان

  ناموجود

 3. کتاب معماری اسلامی

  کتاب معماری اسلامی

  32,000 تومان

  ناموجود

 4. کتاب درعمومی معماری منظر

  کتاب درعمومی معماری منظر

  30,000 تومان

 5. عناصر وجزییات ساختمان

  عناصر وجزییات ساختمان

  32,000 تومان

 6. کتاب مصالح ساختمان

  کتاب مصالح ساختمان

  32,000 تومان

 7. کتاب درک عمومی معماری

  کتاب درک عمومی معماری

  35,000 تومان

 8. کتاب تنظیم شرایط محیطی

  کتاب تنظیم شرایط محیطی

  25,000 تومان

 9. کتاب تاسیسات

  کتاب تاسیسات

  15,000 تومان

 10. کتاب تاریخ معماری جهان

  کتاب تاریخ معماری جهان

  29,000 تومان

 11. کتاب تاریخ شهر در ایران

  کتاب تاریخ شهر در ایران

  18,000 تومان

 12. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست