کتاب های آموزشی و تکمیلی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

  1. کتاب مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  2. کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  3. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست