کلاس های حضوری آمادگی دکتری مهندسی کامپیوتر(تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 222,000 تومان

تا: 5,638,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان انگلیسی
هیچکدام
دکتر البرزی A پنجشنبه 08:00 - 12:00 500,000
دکتر البرزی B جمعه 13:00 - 16:00 500,000
دکتر البرزی C دوشنبه 17:00 - 21:00 500,000
دكتر فتحي D سه‌شنبه 12:00 - 16:00 500,000
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
هیچکدام
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج A سه‌شنبه 16:00 - 21:00 500,000
دروس تخصصی
ساختمان داده ها گرایش مهندسی نرم افزار و الگوریتم و محاسبات و هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات
هیچکدام
مهندس طوراني A چهارشنبه 17:00 - 21:00 444,000
دروس تخصصی
سیستم های عامل پیشرفته گرایش مهندسی نرم افزار و الگوریتم و محاسبات
هیچکدام
دكتر حقيقت A پنجشنبه 17:00 - 21:00 540,000
دروس تخصصی
طراحی الگوریتم گرایش مهندسی نرم افزار و الگوریتم و محاسبات و هوش مصنوعی
هیچکدام
دكتر سيدجوادي A پنجشنبه 8:00 - 12:00 540,000
دروس تخصصی
پایگاه داده پیشرفته گرایش مهندسی نرم افزار
هیچکدام
دکتر کیوانپور A پنجشنبه 13:00 - 17:00 480,000
دروس تخصصی
مدارمنطقی گرایش معماری سیستم های کامپیوتر و الگوریتم و محاسبات و فناوری اطلاعات
هیچکدام
دکتر یوسفی A جمعه 17:00 - 20:00 444,000
دروس تخصصی
معماری کامپیوتر پیشرفته گرایش معماری سیستم های کامپیوتر
هیچکدام
دکتر صفری A چهارشنبه 13:00 - 17:00 360,000
دروس تخصصی
VLSI پیشرفته
هیچکدام
مهندس كتيرائي A چهارشنبه 17:00 - 21:00 360,000
دروس تخصصی
ریاضی عمومی 1و2 گرایش الگوریتم و محاسبات
هیچکدام
مهندس انصاری A پنجشنبه 7:00 - 12:00 518,000
دروس تخصصی
معادلات گرایش الگوریتم و محاسبات و فناوری اطلاعات
هیچکدام
مهندس انصاری A یکشنبه 14:00 - 17:00 222,000
دروس تخصصی
ساختمان گسسته گرایش الگوریتم و محاسبات و فناوری اطلاعات
هیچکدام
دكتر سيدجوادي A پنجشنبه 17:00 - 21:00 370,000
دروس تخصصی
شبکه کامپیوتری پیشرفته گرایش فناوری اطلاعات
هیچکدام
دکتر دهقان A جمعه 8:00 - 12:00 360,000

قیمت: 0 تومان