کلاس های حضوری آمادگی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (۱) (تاریخ شروع کلاس ها از 5مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 210,000 تومان

تا: 910,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان عمومي
آموزش بزرگسالان، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی هیچکدام
دكتر فتحي A دوشنبه 9:00 - 13:00 210,000
دكتر قاضي مرادي B چهارشنبه 10:00 - 13:00 210,000
دکتر رحیمی c جمعه 16:00 - 19:00 210,000
دروس تخصصی
زبان تخصصي
آموزش بزرگسالان، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی هیچکدام
استاد زندی A جمعه 9:00 - 13:00 280,000
دروس تخصصی
آمار و روش تحقيق
آموزش بزرگسالان، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی هیچکدام
دكتر حبیبی َََA پنجشنبه 9:00 - 13:00 210,000
دكتر حبیبی َََB جمعه 14:00 - 18:00 210,000
دروس تخصصی
روانشناسي تربيتي
آموزش بزرگسالان، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی هیچکدام
دكتر محمودي َA دوشنبه 16:00 - 19:00 210,000

قیمت: 0 تومان