کلاس های حضوری آمادگی دکتری مهندسی برق(تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 500,000 تومان

تا: 6,088,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان انگلیسی
هیچکدام
دکتر البرزی A پنجشنبه 08:00 - 12:00 500,000
دکتر البرزی B جمعه 13:00 - 16:00 500,000
دکتر البرزی C دوشنبه 17:00 - 21:00 500,000
دكتر فتحي D سه‌شنبه 12:00 - 16:00 500,000
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج A سه‌شنبه 16:00 - 21:00 500,000
دروس تخصصی
مدارهای مجتمع خطی گرایش الکترونیک
هیچکدام
استاد A پنجشنبه 16:00 - 21:00 420,000
دروس تخصصی
الکترونیک 2 گرایش الکترونیک
هیچکدام
دكتر لطيفي A جمعه 14:00 - 18:00 300,000
دروس تخصصی
تئوری و تکنولوژی ساخت گرایش الکترونیک
هیچکدام
استاد A جمعه 12:00 - 16:00 360,000
دروس تخصصی
الکترونیک قدرت گرایش قدرت
هیچکدام
دکتر دهقان A جمعه 8:00 - 12:00 340,000
دروس تخصصی
دینامیک سیستم های قدرت گرایش قدرت
هیچکدام
دکتر پژمانفر A دوشنبه 19:00 - 21:00 300,000
دروس تخصصی
ماشین الکتریکی2 گرایش قدرت
هیچکدام
دکتر پژمانفر A دوشنبه 17:00 - 19:00 300,000
دروس تخصصی
مخابرات پیشرفته گرایش مخابرات
هیچکدام
دکتر شهرزادی A جمعه 12:00 - 16:00 360,000
دروس تخصصی
فرایندهای تصادفی گرایش مخابرات
هیچکدام
دکتر شقاقی A جمعه 8:00 - 12:00 300,000
دروس تخصصی
معادلات گرایش بیوالکترونیک
هیچکدام
مهندس انصاری A یکشنبه 14:00 - 17:00 222,000
دروس تخصصی
ریاضی عمومی 1و2 گرایش بیوالکتریک
هیچکدام
مهندس انصاری A پنجشنبه 7:00 - 12:00 518,000
دروس تخصصی
ریاضیات مهندسی پیشرفته
هیچکدام
دكتر بهتاج A چهارشنبه 18:00 - 21:00 360,000
دروس تخصصی
الکترومغناطیس گرایش مخابرات(میدان)
هیچکدام
دكتر عبدالعالي A پنجشنبه 12:30 - 17:00 444,000
دروس تخصصی
الکترومغاطیس پیشرفته گرایش مخابرات (میدان)
هیچکدام
دكتر بهتاج A چهارشنبه 15:00 - 18:00 420,000
دروس تخصصی
سیستم های کنترل خطی
هیچکدام
مهندس طوراني A چهارشنبه 17:00 - 21:00 444,000

* فیلدهای الزامی

قیمت: 0 تومان